Logo Gratallops

Gratallops

Priorat


Ets a: Portada


Notícies

RSS
 • SETEMBRE DE 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 6.047,00 Euros, corresponents al Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI), anualitat 2017.

  [+]

 • SETEMBRE DE 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 546,49 Euros, corresponents a la subvenció d’Activitats Culturals, anualitat 2017.

  [+]

 • Setembre 2017

  Aprovació inicial Mapa de Capacitat Acústica

  ANUNCI D’ INFORMACIÓ PÚBLICA

  El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en la sessió de data 14 de setembre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment   l’inici de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica  ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi de Gratallops així com del Mapa de Capacitat Acústica i el Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats admesos, els quals s’annexen a la proposta d’acord plenari i  es sotmeten a informació pública per un període de vint dies i concedir audiència als interessats durant   termini de deu dies.

  En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats, el Mapa de Capacitat Acústica, i  el Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats admesos  es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14:00 hores, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci .

  Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei  39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

  Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació,  la declaració de zona especial de protecció de la qualitat acústica ZEPQA del sòl urbà i urbanitzable del municipi, el Mapa de Capacitat Acústica amb la inclusió del Pla Específic de mesures amb els possibles usos i activitats admesos,  zona  que ha  de recollir-se en el Mapa de Capacitat Acústica,  esdevindran aprovats definitivament sense cap tràmit ulterior  i en compliment  del Decret 176/2009 de 10 de novembre ,  i es trametrà a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic ( DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  L’Alcalde,

  Xavier Gràcia Juanpere

  Gratallops, 15 de setembre de 2017

  [+]

 • Juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 27.464,28 Euros per la “Remodelació de la Plaça de l’Ajuntament Vell”; Una subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa d’inversions, anualitat 2017.

  [+]

 • Juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 57.852,72 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa de Despeses Corrents, anualitat 2017.

  [+]

 • Juliol de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 10.000,00 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM), línia de sosteniment del lloc de secretaria - intervenció, convocatòria 2017.

   

   

  [+]

 • abril de 2017

  Ajuntament de Gratallops. ANUNCI

  ANUNCI

   

  L'Ajuntament de Gratallops, en sessió plenària de 6 d'abril de 2017 va aprovar inicialment La proposta PROTECCIONISTA que considera com a zones E1 tot el terme municipal de Gratallops. Aquesta categoria de Zona E1, implica que l’enllumenat exterior existent en aquestes àrees, s’hagi d’adequar en les làmpades, en el termini de 4 anys, a les característiques que la normativa exigeix per a zona E1 ( llum groga de vapor de sodi o LED PC-Ambre). 

  L'acord es sotmet a informació pública mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’Ajuntament consideri escaients per a general coneixement, pel termini de 20 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la informació pública existent.

  Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la proposta de Mapa   Proteccionista   quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es trametrà a la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic (DGQAiCC) de la Generalitat de Catalunya.

    

  L’alcalde,

  Jose Manuel Rosario Jové

  Gratallops, 7 d'abril de 2017

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.649,12 euros, corresponents a la subvenció per a la gestió de plagues i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria 2016.

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.212,56 euros, corresponents a la subvenció de Millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2016.

  [+]

 • Març de 2017

  SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

  La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic de 2.727,92 euros, corresponents a la subvenció de Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia d'Inversió, convocatòria 2016.

  [+]


Agenda

RSS
 • 20/01/2017

  Festa d'hivern

  La Festa Major té lloc el dia 20 de gener per Sant Sebastià. [+]

 • 10/08/2017

  Festa Major

  La Festa Major té lloc el dia 10 d'agost, per Sant Llorenç. [+]© Ajuntament de Gratallops, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo