Aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops

print pdf

El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió de data 18 de desembre de 2019, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, així com suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLU, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.